CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMAMENTE – 2023

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario da categoría de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de Enfermería Familiar e Comunitaria, Enfermería Pediátrica e Enfermería do Traballo

As persoas interesadas poderán presentar a solicitude de participación en calquera momento, sen suxeición a prazo, desde o día seguinte á publicación desta convo- catoria no Diario Oficial de Galicia.

En cada ciclo anual de adxudicación incluiranse as solicitudes de participación e petición de destinos que consten rexistradas en Fides/expedient-e e formalmente presentadas ata o 15 de xaneiro do respectivo ano.

Con carácter excepcional, e exclusivamente para o primeiro ciclo de adxudicación, admitiranse as solicitudes de participación e petición de destinos que consten rexistradas en Fides/expedient-e e formalmente presentadas ata o 15 de febreiro.

Os méritos que se valorarán neste primeiro ciclo anual, serán os causados ata o 15 de decembro do ano anterior, inclusive, que consten debidamente rexistrados en Fides/expe- diente-e e acreditados documentalmente pola persoa interesada en data do 15 de febreiro de 2023.

https://extranet.sergas.es/OPEWB/docs/gal/Personal/Doc/OPE/Res.conv.enfermer%C3%ADa%20FeC_pediátrica_do%20traballo_GAL-20230113084653_gal.pdf